en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 
مثبت پایین منفی بالا
3878

نگتیو دان چیست و انواع آن کدامند ؟

رفتارها وکارهایي که باعث میشه ما خواسته ویاناخواسته به تیم مان منفی وارد کنیم وباعث پاشیدن تیممان گرديم، مثل ریختن بنزين یانفت در ریشه مجموعه میباشد، موضوعات ذیل را باید دقت کرد اگر در خود یا تیممان داريم بخاطر رشد مجموعه ازین رفتارها دوری کنیم و به مجموعه مان هم اينها را آموزش دهیم

هرجلسه که تیم شما باشند وشما نباشید -

کتابي که تیم شما خوانده باشند وشما نه -

دیرتر از اعضاء تیم تان به یک جلسه رسیدن -

سوال پرسیدن از تیم وآبجیکشن دادن به تیم تان -

موبایل را در جلسات خاموش نکردن -

نُت برداری نکردن -

نداشتن تیپ رسمی در دفتر -

پول قرض گرفتن وپول قرض دادن به مجموعه -

انجام کارهاي غیراصولی -

بی انرژی بودن در مقابل مجموعه -

رعایت نکردن قوانین گروپ وقوانین دفتر -

کنترل نکردن خود وعصبانی شدن در هر شرایطی در مقابل مجموعه -

بوی نامناسب بدن -

تغییر ندادن لباس ولباس یکنواخت پوشیدن -

مسواك نزدن -

تف کردن روی زمین -

آشغال را در دفتر و خيابان انداختن -

رعایت نکردن قوانین رانندگی واحترام نگذاشتن به قوانین -

کمربند ایمنی را نبستن -

فحش دادن به دیگران در هنگام رانندگی واماكن عمومي و حین صحبت با تلفن -

ارتباط داشتن با تیم موازی -

انلاین نبودن در گروپ های انلاین -

دو لگ یک نفر را در نبودش حمایت کردن -

در دو لگ یک نفر فروش انجام دادن -

سوال ویا نگرانی خود را از تیم موازی پرسیدن -

انجام بحث های سیاسی، اعتقادی ومذهبی با مجموعه وتیم موازی -

زودتر از مجموعه جلسه را ترک کردن -

دروغ گفتن به مجموعه وحتی به دیگران در مقابل مجموعه -

بی احترامی به مجموعه و افراد تیم موازی -

به جنس مخالف متلك گفتن -

ذهنیت فروش محصول نداشتن وتمرکز بر عضو گیری -

با اینکه خودت نگرانی داری یکی را دعوت کني به تجارت -

آزار واذیت کردن همسایه ها ودیگران در دفتر و خيابان ها -

استفاده نکردن از محصولات -

پول در نیاوردن از سیستم -

حس منفی دادن به افراد در برنامه های تیمی -

غر زدن وشکایت کردن -

آدامس جویدن وخوراک داشتن در جلسات -

مطالعه نکردن ورشد شخصی نداشتن -

منفی فکر کردن وپیش بینی منفی -

جُك هاي نامناسب در مقابل تیم گفتن -

کینه داشتن نسبت به دیگران ونشان دادن ان در مقابل مجموعه -

تخریب موازی ها در مقابل مجموعه -

مخالفت با اپلاین در مقابل مجموعه -

وسط حرف اپلاین پریدن -

به حرف اپلاین گوش نکردن -

در ماشين وجلسات از اپلاین جلو نشستن وپشت به اپلاین -

جلوتر از اپلاین راه رفتن -

اولویت ندادن به حرف وبرنامه اپلاین -

مشورت نکردن با اپلاین در مورد موضوعات جدید -

برنامه جدید دادن به تیم بدون هماهنگی با اپلاین -

انتظار حمایت مجموعه بدون حضور خود فرد ، از اپلاین داشتن -

حس اینکه اپلاین نوکر مجموعه است ووظیفه اش حمایت من وتیم است -

آموزش پذیر نبودن در مقابل تیم -

شارژ مبایل نداشتن -

حس کندن از بالا وپایین وموازی شامل پول، غذا وکرایه -

بحث کردن بخاطر هزینه های مثل غذا، کمپ و تفريح و هزينه رفت و امد -

از دست دادن یک برنامه بخاطر نداشتن پول -

با مبایل مجموعه و موازی ها زنگ زدن به دیگران -

استفاده از وسایل شخصی دیگران مانند لپ تاپ، ماشين، ولباس -

در منزل دیگران سر یخچال رفتن -

جدی نگرفتن تجارت -

اخبار واطلاعات جدید را به تیم نرساندن -

دید ابزاری داشتن نسبت به مجموعه -

پیگیری نکردن افراد تیم برای انجام هرکاری مثل مطالعه وشرکت -

آموزش نه دیدن وآموزش ندادن -

پر بودن فنجان ذهنی وکلمه من میدانم -

غرور داشتن از لول و درامد -

سوء استفاده از تیم مانند اساس كشي ووو -

قرض دادن کتاب وقرض گرفتن کتاب -

تهمت زدن -

کینه داشتن -

قهر کردن -

انجام ندادن پلان های هفتگی تیمی -

پول خرچ نکردن و گدا بازی و ننگ بازي -

مدیریت مالی نکردن -

حل نکردن نگرانی خانواده بعد از یک مدت خصوصا افراد لول دار -

خجالتی بودن جلوی مجموعه وتیم -

اعتماد بنفس نداشتن در مقابل مجموعه وتیم -

سویچ آف کردن فیزیکی -

درگير مبایل بودن بیش از حد -

درگير جنس مخالف بودن -

سویچ اف ذهنی -

مسخره کردن دیگران در جمع -

جُك هاي قومی -

بی احترامی به پدر ومادر و خانواده -

غیبت -

درمیان گذاشتن مسایل شخصی وخصوصی تیممان با دیگران -